نوشتار روزانه – فرهنگ ناموس خاری

مسلمان و غیرت ناموسی اجزایی لاینفک از همند که در تمام جوامع اسلامی به عنوان یک اصل اظهر من الشمس برای پیروان این دین اجرایی شده است .

تمدن بشری از دیر باز در تکمیل جوامع خود دچار تنوعات ساختاری در بنیان خانواده بوده و هر تشکل اجتماعی بنا بر شرایط اقلیمی و فرهنگی جایگاه سالار خود را با پدر ، مادر و فرزند تجربه کرده است. ولی با تمام دگرگونی هایی که در جوامع مسلمان با شاخه ی نگرش ها و عقاید مختلف پیش آمده ، زن چه از نوع مادر یا خواهر و همسر نتوانسته وزنه ای برابر با دیگر اعضا را به خود اختصاص بدهد.

نگاه کالا گونه به جنس زن و جایگاهش از ابتدای پیدایش اسلام و رواج این فرهنگ در دوره ی تکامل فرهنگ اسلامی باعث شد تا دیدگاه مردان مسلمان روز به روز نسبت به تمام زنان اطراف خود تغییری شگرف پیدا کند.

دیدگاهی که زن را در حد کمتر از حیوان خانگی پایین می آورد و مرد را نگهبان و به نوعی محافظ جنسی و شهوانی زن در نظر می گیرد. پدر و برادر در فرهنگ اسلامی نقش حفاظ جنسی و فکری زن را در دوران تجرد  بر عهده دارند و در دوران تاهل شوهر نیز به آنها اضافه می شود.

ولی بحث مهم و اصلی اینجاست که چه نیازی و چه پشتوانه ای اینچنین به کشتن زن کمر بسته است؟

نیرویی که در کنار مردان مسلمان و دوشادوش آنان در تمام مصایب اسلام حضور داشته و برای تثبیت این اعتقاد مذهبی خیلی بیشتر از مردان کشته و شهید و هزینه داده است چرا باید اینطور به برده و کالای شیک اسلامی تبدیل شود و در اکثر موارد با رضایت تام تن به این سقوط بدهد؟

امروزه زن مسلمان در جایگاهی قرار دارد که علی رغم دسترسی به تکنولوژی و اطلاعات روز دنیا ، باز هم همچنان در اکثر موارد بصورت خود خواسته نیاز های برده داری مرد مسلمان را بر آورده می کند.  گویا خود نیز در بند این هنجارِ ناهنجار به سردرگمی عجیبی رسیده است. چرا که  هنوز هم با وجود قوانین و راهکار های استقلال گرایانه زن و مرد در دنیا ، در پی آن است که در این ناملایمات امن بماند . البته عده ی معدودی هستند که خود را به عنوان یک انسان کامل و موازی با مرد قبول دارند که در این حالت از سوی مردان و حتی  زنان مسلمان به عنوان اخلال گران اجتماعی شناخته می شوند

در جوامع اسلامی که قوانین مرد سالار حاکم هست در موارد بسیاری این خود زنان هستند که نمی خواهند از جایگاه امن ناموس دیگری بودن رها شوند و به استقلال فردی دست پیدا کنند. چرا که آموزش های خانواده و فرهنگ جامعه به آنان آموخته است که همیشه مانند سندی در گاو صندوق یک مرد یا تابلویی نفیس بر روی دیوار اتاق خوابش باقی بمانند چرا که از  نگاه اجتماع و یا از دست دادن یک امنیت کذایی هراس دارند .

قاسم قره داغی

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s