کتاب صوتی و Pdf – پس از هزار و چهارصد سال – دکتر شجاع الدین شفا

Pas_Az_1400_Saal_Avayebuf.Wordpress.Com

پس از هزار و چهارصد سال
نوشته : دکتر شجاع الدین شفا

آنچه هر ایرانی هزاره سوم میباید درباره واقعیت های چهارده قرن تاریخ اسلامی کشورش بداند.
در آشفته بازار سرگشتگی ها و راه گم کردگی های کنونی جامعه ایرانی و در گرماگرم دگرگونی اجتماعی و فرهنگی سرنوشت سازی که امروزه این جامعه از سر میگذراند تا از ورای آن راه فردای خود را بجوید، جامعه ایرانی بویژه نسل جوان آن، بیش از هر زمان دیگر مشتاق دستیابی به آگاهی هایی است که اگر برای جوامعی دیگر در بخش پیشرفته جهان امروز، هم شناخته شده اند و هم به آسانی قابل دسترسیند، در دنیای دربسته اسلامی آنهم در دربسته ترین بخش آن، برای او همچنان ناشناخته نگاه داشته شده اند و بر پایه چنین آگاهی ها این نسل جوان خواستار دریافت پاسخ هایی روشن به پرسش هایی است که اگر هم اجازه گرفتن آنها بدو داده نمی شود، ولی همچنان وجود دارند و همچنان در انتظار دریافت پاسخ هایی هستند که میباید دیر یا زود، بدانها داده شود.

دانلود فایل های صوتی پس از هزار و چهارصد سال بخش یکم

دانلود فایل های صوتی پس از هزار و چهارصد سال بخش دوم

دانلود فایل های صوتی پس از هزار و چهارصد سال بخش سوم

دانلود فایل های صوتی پس از هزار و چهارصد سال بخش چهارم

دانلود فایل های صوتی پس از هزار و چهارصد سال بخش پنجم

دانلود فایل های صوتی پس از هزار و چهارصد سال بخش ششم

دانلود فایل های صوتی پس از هزار و چهارصد سال بخش هفتم

دانلود فایل های PDF کتاب پس از هزار و چهارصد سال

avaye-buf-telegram

One comment

  1. سپاسگزارم ‘ دست مریزاد دارید اگر براتون شدنیه اثار علی میرفطروس اسلام شناسی ۲ جلدی و ملاحظاتی در تاریخ ایران و اسیب شناسی یک شکست را هم زحمت بکشید که منت بر سر همه هم میهنان گذاشتید’

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s