دانلود کتاب صوتی _ صفر _ دکتر مسعود ناصری

Sefr

صفر
دکتر مسعود ناصری

سفر در زمان و مفهوم آن.موجودات با ابعاد بالاتر و برداشت آنها از ما.چگونه یک اثر هنری شاهکار می شود و یا یک نفر نابغه می گردد.واقعیت هایی که توهم فرض می شوند و توهم هایی که واقعیت دارند.پیدایش جهان و چگونگی شکل گیری ساختار پیچیده و نظم شگفت آور آن. فهرست : یکی بود یکی نبود….دفتر ۱ : باده :”تو”،”من” و “ما”دفتر ۲ : کوزه و کوزه گری:فیزیکدفتر ۳ : سبزه زار: پیدایش جهان و پدیده هادفتر ۴ : اسرارازل:طراحی یا اتفاق دفتر ۵ : خرابات مغان:فوق فضا و ابعاد بالاتردفتر ۶ : دور فلک:زماندفتر ۷ : هیچ و هیچستان:واقعیت……غیر از خدا هیچکس نبود .

دانلود فایل های صوتی صفر بخش یکم

دانلود فایل های صوتی صفر بخش دوم

دانلود فایل های صوتی صفر بخش سوم

avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s