کتاب صوتی عالیجناب کیشوت _ گراهام گرین

 

Aalijenab_Kishott_AVAYeBUF_Wordpress_Com.jpg

عالیجناب کیشوت

نویسنده :  گراهام گرین

مترجم:  رضا فرخفال

تعداد فایل های صوتی : 30

تعداد صفحات: 266

راوی : مرجان سیاح بهار

شخصیت اصلی این رمان کشیش پیر و ساده دلی است به نام “پدر کیشوت” که در شهر کوچک” ال نوبوزو” در اسپانیا زندگی میکند و بخاطر تشابه نام خود را از نوادگان دن کیشوت پهلوان افسانه ای مانس میپندارد. از اتفاق این کشیش عنوان “عالیجنابی” دریافت می دارد و در پی این ارتقا مقام ناخواسته که رشک و کینه همگامانش را برمی انگیزد آواره ی کوه و دشت سرزمین خویش میشود…
از این اشاره ی کوتاه خواننده در میابد که گرین در آخرین اثر خود خواسته جا پای رمان نویس بزرگ اسپانیائی”سروانتس” بگذارد. اما آفریده گرین با دن کیشوت سروانتس دست کم یک تفاوت اساسی و آشکار دارد.اگر دن کیشوت را خیالات و سوداهایش به میدان کارزار و عمل میکشاند عالیجناب کیشوت را همین خیالات و سوداها از عمل باز میدارد و….

 

 

دانلود فایل صوتی کتاب عالیجناب کیشوت

85  avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s