پیروزی فرشته عدالت بر خرافات و جهل

فرشته عدالت که ترازویی در یک دست دارد و پرنده صلح در دست دیگر او است با مبارزه متداوم زنان و مردان ایرانی و زیر پا گذاشتن کتاب خرافات و قانون برگرفته از این کتاب اسلامی سراسر خرافی و مجریان این قانون ضد بشری که سالهاست در دست آخوندهای خونخوار است عدالت به دست زنان و مردان آزادیخواه اجرا خواهد شد

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s