شب اعدام دختران باکره

شکنجه و تجاوز در فرهنگ ایرانی اسلامی جزئی از ابزار مستبدان برای حفظ قدرت و ایجاد رعب و وحشت در بین مخالفانشان بوده است .شکنجه وسیله ایست برای شکستن و بزانو در آوردن جسمی مخالفان و تجاوز برای تحقیر ونابود کردن روح و روانشان
در جنگ بدر موقعیکه زنانی به اسارت مسلمین در آمدند، اعراب به علت روح جوانمردی که داشتنداز دست درازی به آنان خودداری کردند ولی پیامبر اسلام مجوز تجاوز و تصرف آنان را صادر نمود که بدین وسیله ضربه روحی به دشمنان وارد نماید
اقا محمد خان قاجار پس از دستگیری لطفعلی خان زند در حالی که چشمانش را از حدقه در آورده بودند و دستش را نیز قطع کرده بودن دستور داد قاطرچیان به جسم بیجان او تجاوز کنند و زنان و دختران خاندان زند را در اختیار قا طر چیان قرار داد
تحقیر جنسی و ترویج سادیسم جنسی و منش تجاوز گرانه سکس محور همیشه یکی از وسایل سرکوب در دست مستبدین بوده است ،در رژیم پیشین اعلاحضرت در حالی ما را به دروازه های بزرگ تمدن هدایت می نمودند که سربازانشان در آذربایجان در جریان سرکوب فرقه دمکرات آذربایجان به صورت گروههای پنجاه تا هفتاد نفری به زنانی که در فرقه پستی داشتند برای تحقیر و بی ارزش نمودنشان تجاوز گروهی می نمودند .
از مبارزان سیاسی زمان میتوان از منیژه اشرف زاده و اشرف دهقانی نام برد که در زندان مورد تجاوز قرار گرفتند .
در حکومت اسلامی این رژیم ضد بشر و ضد زن قرون وسطایی تجاوز به مرد و زن وسیله ای شد برای ارعاب و تحقیر و ایجاد رعب و وحشت و نشان دادن اینکه ما در مقابل دشمنانمان از هیچ بیشرمی سرباز نمی زنیم ،آنان با استناد بر این آیه قرآن که دخترکانی که اعراب زنده بگور میکردند به بهشت میروند استناد بر این میکردند که اگر دختری را ما با کره اعدام کنیم به بهشت میروند ،با این تفکر تنفر انگیز و تهوع آور دختران را به عقد پاسداران در می اوردند
فقط شما تصور کن آن لحظات از زندگی آن دختر چه گذشته
ثبت این جنایات و فراموش نکردن آنها تا سپردن عاملان آنها به دست عدالت دینی است که ما به این قربانیان جنایات دهشتناک جمهوری اسلامی داریم
هر چند در این مورد کتاب ها و مقالات فراوانی نوشته شده ولی ثبت این جنایات بوسیله نقاشی رنگ و قلم می تواند موثر تر باشد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s