دفاع از عقلانیت (تقدم عقل بر دین / سیاست و فرهنگ)

_Defa_Az_Aghlaniat_AVAYeBUF_Wordpress_Com.jpg

فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊

نام کتاب : دفاع از عقلانیت (تقدم عقل بر دین / سیاست و فرهنگ)

دسته‌بندی: فلسفه

نویسنده : مرتضی مردیها

انتشارات : نقش و نگار
تعداد صفحات: 232

سال انتشار: 1379

تعداد فایل : 16  عدد فایل صوتی 8 ساعت

راوی : بیتا

مرتضی مردیها بعنوان فیلسوف سیاسی وقتی در دهۀ اول انقلاب، عقل و عقلانیت را آماج حملاتِ طاقت سوز عرفان و سیاست می بیند، بعنوانِ خادمِ حرمِ عقل، کمرِ دفاع از عقلانیت می بندد و مقالاتی در نفی برداشتهای ناروا از عقل به رشتۀ تحریر در می آورد که کتاب فوق حاصلِ جمع آوری آن مقالات است مردیها در چهاربخش به تقابلِ عقل و فرهنگ، عقل و سیاست، عقل و دین و عقل و ایدئولوژی می پردازد در بخش اول به تبیین نظریه ای می پردازد که در آن، میزان عقلانیت بر محتوای فرهنگ اثر می گذارد و حتی آن را تحت الشعاع قرار می دهد لذا نتیجه می گیرد که اگردر هر جامعۀ بسته ای، عقلانیت رشد کند، ناگزیر دموکراسی و لیبرالیسم و فردگرایی و… نیز در آن رشد خواهد کرد در بخش دوم نیز ضمن تعاریفی از سیاست به این نتیجه می رسد که سیاست علیرغمِ ماهیتِ جدال آفرینی اش، در صورتِ رشد آموزش، تحت هدایت عقل در خواهد آمد در بخش سوم به تقابل دین و علم می پردازد و دین را محصول عقل و محکومِ حکمِ آن می داند چرا که عقل بر دین تقدمِ مرتبه دارد و لازمه و مقدمۀ دینداری، عقل داری است، با این توصیف که این تقدم، تقدمِ ارزشی نیست بلکه تقدمِ رتبه ای است در بخش چهارم کتاب به تقابل عقل و ایدئولوژی و همچنین عرفان پرداخته میشود و با تعاریفی از “عملگرایی” و “روشنفکر” و “عرفان” نشان می دهد که ایدئولوژی برای سرکوب عقل از عرفان بهرۀ بسیار جسته است، اما غافل از اینکه ایمان و آرمان هیچگاه بی نیاز از عقل نیست مردیها ضمن ستایش و تایید عاقلانۀ عقل، در انتها منصفانه اعلام می کند که البته تمامِ نتایج عقلانیت، لزوماً نتایج خوب و مطلوبی نیست و به افزایشِ مقولۀ طلاق که آن را محصولِ کاربرد عقلانیتِ محاسبه گر میداند اشاره می کند .

 

دانلود فایل کتاب دفاع از عقلانیت (تقدم عقل بر دین / سیاست و فرهنگ) بصورت زیپ شده

85  avaye-buf-telegram

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s