اعدام (النصر برعب )

این گفته پیامبر اسلام است : النصر برعب” من با ترور پیروز شدم “
اعدام در ملا عام و ایجاد رعب و وحشت یکی از راهکارهای رژیم برای سرکوب و کنترل جامعه بوده است ،این مجازات قرون وسطایی سالهاست که در کشورهای متمدن دنیا متروک گشته ،طبق آمار سازمان ملل از ۱۹۳ عضو سازمان ۱۷۰ کشور در سال گذشته مجازات اعدام نداشته اند ودر ۱۴۲ کشور این مجازات منسوخ گشته.
تابلو النصر برعب ، اثری است که بربریت و سبعیت ودرنده خویی ک در این مجازات نهفته است به نمایش میگذارد
و تهوع آور تر حضور تماشاگران در اینگونه مراسم است که بی فرهنگی ودد منشی یک ملتی را نشان میدهد
به نظر من خلق یک اثر هنری در این زمینه میتواند انگیزه ای باشد برای سازمانهای حقوق بشری و فعالین مدنی در مبارزه بی امان با قانون ضد بشری اعدام
همانطور که در سال ۱۸۲۹ ویکتورهوگو با کتاب آخرین روز یک محکوم زشتی و کریه بودن و مخوف بودن این مجازات را به جامعه آن روز فرانسه شناساند
امیدوارم قدمی هر چند کوچک در راه آزادی و افشاگری جهل و جنایت و خرافات برداشته باشم و هنرمندان شجاع باید با هنر و اثار هنریشان در مبارزه علیه خرافه و قوانین ضد بشری شرع در کنار مردم قرار گیرند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s