مجموعه آثار میثرا اشوان

اشوان گوید :
هیچ گوسفندی برای نجات از دستِ قَصّاب، علوفة جادویی نمی خورد.
برای نجات ازدست قصاب، شعور، تنها ابزاری ستکه ساتورِ (ساطورِ) قصاب
را بی اعتبار میکند.
هراندیشة نوپایی، با حلاوتِ کاذبی به نام بهشت، از ذهن آدمیان تارانده
شده است.
دین، وباورهای دینی، درطول زمان، با شعورِآدمیان کاریکرده ست،که فهم
حقیقت را درمنجلابی ازتعصب وتعفن فرو برده، واِرادة آدمیان را برای کسبِ
باورهایی منحط، قوی تراز تصمیم آنان برای دانستن حقیقت کرده است.

مجموعه آثار میثرا اشوان

1 سرسوتی

2 مانتره جلد اول

3 مانتره جلد دوم

4 مانتره جلد سوم

5 – فروهر

<><><><><><><><><

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s