سلمان فارسی ، بزرگترین خیانتکار تاریخ ایران را بهتر بشناسیم

کاوشی در باب شکل گیری ساختار اسلام در این نوشتار ، به بررسی نقش سلمان فارسی در شکل گیری اسلام خواهم پرداخت ، کمی متن

Continue reading

Rate this:

1 31 32 33