شب اعدام دختران باکره

شکنجه و تجاوز در فرهنگ ایرانی اسلامی جزئی از ابزار مستبدان برای حفظ قدرت و ایجاد رعب و وحشت در بین مخالفانشان بوده است .شکنجه

Continue reading

Rate this: