کتاب صوتی تاریخ ترجمه در ایران : از دوران باستان تا پایان عصر قاجار _ نویسنده : عبدالحسین آذرنگ

کتاب صوتی تاریخ ترجمه در ایران : از دوران باستان تا پایان عصر قاجار
نویسنده:عبدالحسین آذرنگ
در کتاب حاضر تلاش شده تا با استفاده از منابع مختلف، تصویری روشن از سیر و تحول ترجمه در ایران، از روزگار باستان تا پایان عصر قاجار به دست داده شود.

ادامهٔ نوشته

امتیاز بدهید: