کتاب صوتی شیعیگری – احمد کسروی

دانلود کتاب صوتی شیعیگری احمدکسروی شیعی‌گری هم‌چنین معروف با عنوان فرعی «شیعی‌گری؛ بخوانند و داوری کنند» کتابی از احمد کسروی در انتقاد از مذهب شیعه‌است.

Continue reading

Rate this: