پناهندگی| نمایش نامه | مولف: علی پاشا زین الدین| نشر آوای بوف

پناهندگی| نمایش نامه | مولف: علی پاشا زین الدین| نشر آوای بوف
این نمایشنامه در سه پرده می باشد و به موضوع مشکلات پناهنده ها در اروپا پرداخته است.

Continue reading

Rate this: