مجموعه کلیپ های آخوندف – فرمایشات خان بالا

1

2  فرمایشات خان بالا قسمت دوم

3:——–

بهترین راه برای مبارزه با یک دیکتاتوری غیر متعارف استفاده از راههای غیر متعارف است.

4:

دین و مجوزها ثمره اعتقادات مذهبی آخوند

5

ثمره اعتقادات مذهبی آخوندف

6:
مرگ رهبر – اپوزیسیون خارجی – خاندان پهلوی ایران ساز یا ویران ساز

7:
اندر حکایات مداح و مداحان آخوندف کانال تلگرام

8: حقوق زنان

9: طب الرضا

10: جوابیه سلطنت طلبان

11:عید نوروز

12 :دراویش

13:جنگ

14:دلیل وقفه در تولید

15:اعلام پادشاهی خان بالا

16:مفاد پادشاهی

فرمایشات خان بالا – قسمت 18

22 فرمایشات خان بالا – قسمت

فرمایشات خان بالا #قسمت #بیست_و_هشتم 28

محرم

فرمایشات خان بالا 32

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s