حسین یخچالی | نویسنده: رضا باقری | گویش: فاطمه اسدی | نشر صوتی آوای بوف

معرفی کتاب:

نام کتاب : حسین یخچالی | نویسنده: رضا باقری | گویش: فاطمه اسدی | نشر صوتی : #آوای_بوف

📕 نام کتاب : #حسین_یخچالی

✍️ نویسنده: #رضا_باقری

گویش: #فاطمه_اسدی

فرمت: صوتی + PDF + EPUB

کتاب_ممنوعه #رمان #داستان

بخشی از کتاب:
ایـن داسـتان واقعـی اسـت، زمـان و مـکان و اکثریـت اسـامی بـا هـان نـام هائـی کـه
بـوده انـد، در داسـتان آورده شـده، هیـچ قصـدی در برجسـته سـاختن و یـا کـم بهـا
دادن بـه شـخصیت هـا و وقایـع داسـتان نداشـته ام. آنچـه بوقـوع پیوسـته اسـت را
بـا صداقـت بیـان کـرده، توضیـح مسـائل اجتاعـی ایـران قبـل از سرنگونـی شـاه را در
کوچـه و محلـه هـا شرح داده ام، حتـی المقـدور وارد مسـائل سیاسـی و حوادثـی کـه
در حـول و حـوش زمـان داسـتان بوقـوع پیوسـته، نشـده ام. در همـه جـای داسـتان
متناسـب بـا شـخصیت هـای آن بـه مسـائل سیاسـی اشـاره شـده اسـت. بـرای افـراد
شــخصیت ســازی نشــده، شــخصیت هــای داســتان را هانگونــه کــه بــوده، تریــح
کـرده ام.
داسـتان بـا زبـان محـاوره ای و عامیانـه نـگارش شـده، هانگونـه کـه مـردم کوچـه و
بـازار در زمـان وقـوع آن صحبـت میکـرده انـد. حتـی المقـدور سـاده نویسـی شـده
و تمامـی سـعی مـن بـر آن بـوده کـه جمـات محـاوره هـای را بـا زبـان مـردم عـادی
بنویســم.

IN YOUTUBE:

فایل PDF

دانلود فایل PDF:

دانلود فرمت صوتی:

لینک کتاب در تلگرام:

https://www.youtube.com/c/avayebuf

——-

—-

کمک به فعالیت های گسترده تر

1 حمایت از فعالیت های نشر آوای بوف

2 از طریق خرید کتاب ها

لیست کتاب های قسمت فروش به مرور اضافه خواهند شد

لطفا با خرید کتاب های انتشارات آوای بوف از ما برای تولید و پخش کتاب های رایگان بیشتر حمایت کنید :

کتابهای  آوای بوف در گوگل پلی

کمک به فعالیت های گسترده تر از طریق خرید کتاب ها

لیست کتاب های قسمت فروش به مرور اضافه خواهند شد

لطفا با خرید کتاب های انتشارات آوای بوف از ما برای تولید و پخش کتاب های رایگان بیشتر حمایت کنید :

AVAYEBUFGOOGLE
کتابهای  آوای بوف در گوگل پلی  

ــــــــــــــ

Google-Play_New-Logos2_books-1

خرید مجموعه کتاب های ما از گوگل پلی  برای کمک به گسترش فعالیت ها

lulu_logo_retina

آدرس این صفحه :
👇


wp.me/p7C3ra-42h

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s