دانلود کتاب صوتی جنگ و صلح- لئو تولستوی

Jang_Va_Solhe_Jelde_1_  www.Avayebuf.Wordpress.Com.jpg
جنگ و صلح
نویسنده : لئون تولستوى
هر ۴ جلد قرار داده شد
رمان «جنگ و صلح» اثر «لئون تولستوى» اوضاع تاریخی واجتماعی روسیه را در سالهای ۱۸۰۵ تا ۱۸۲۰ به تصویر میکشد. یعنی یک فاصله زمانی پانزده ساله از زندگی قهرمانان خود را دربر میگیرد. وقایع این رمان، بر بستر دو جنگ بزرگ بین روسیه‏تزاری به سرکردگی «تزار الکساندر» و دولت فرانسه به رهبری «ناپلئون بناپارت»، و یک دوره فترت کوتاه بین این دو جنگ، جریان ‏دارد. کتاب حاضر به نقد و بررسی این رمان که به عنوان ابر اثر «تولستوى» شناخته شده است، میپردازد. در ابتدای کتاب‏ خلاصه ‏ای از قصه ارائه شده و در پی آن نویسنده تمام اجزاء داستان: شخصیتها، ساختار، نثر و پرداخت، درونمایه، را مورد بررسی و نقد قرار میدهد.
جلد اول

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد اول بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد اول بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد اول بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد اول بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد اول بخش پنجم

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد اول بخش ششم

جلد دوم

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد دوم بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد دوم بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد دوم بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد دوم بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد دوم بخش پنجم

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد دوم بخش ششم

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد دوم بخش هفتم

جلد سوم

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد سوم بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد سوم بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد سوم بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد سوم بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد سوم بخش پنجم

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد سوم  بخش ششم

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد سوم  بخش هفتم

جلد چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد چهارم بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد چهارم بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد چهارم بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد چهارم بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد چهارم بخش پنجم

دانلود فایل صوتی کتاب جنگ و صلح جلد چهارم بخش ششم

 

avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s