معرفی مجله اینترنتی آوای بوف و مشکلات پیش روی گردانندگان مجله در تلویزیون دیدگاه

معرفی مجله اینترنتی آوای بوف و مشکلات پیش روی گردانندگان مجله در مصاحبه با مدیر مسئول مجله آقای قاسم قره داغی با حضور جناب سیامک ستوده در تلویزیون دیدگاه برنامه ایده ها و ریشه ها

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s