تجاور

تابلوی “تجاوز” ” ترس” و وعده بهشت
که در آن ملت مظلوم و ساده لوح ایران بصورت بز ترسیم شده و خامنه ای به نمادی از روحانیت متجاوز که با وعده بهشت و ایجاد جو ترس و خفقان ملت ایران را وادار به سکوت کرده.
چه زیباست که همه هنرمندان از هنر خویش برای فریاد درد های جامعه استفاده کنند .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s