خواهران و دختران ما | نویسنده: احمد کسروی | راوی: نسیم | تولید آوای بوف

معرفی کتاب:

خواهران و دختران ما | نویسنده: احمد کسروی | راوی: نسیم | تولید آوای بوف | معرفی: قاسم قره داغی

نام کتاب : #خواهران و دختران ما

نویسنده: #احمد_کسروی

چاپ اول ١٣٢٣
چاپ دوم ١٣٢٤

گویش : #نسیم

تعداد صفحات: 50 صفحه

فرمت: صوتی + PDF

تعداد فایل : 20 عدد فایل صوتی

تولید تیم #آوای_بوف

موضوع : #نقد , #زنان #حجاب

کتاب خواهران و دختران ما مجموعه‌ی تمام پاره‌نوشتارهای کسروی درباره زنان و بانوان است که توسط خود او گردآوری و به چاپ رسیده بود. این اثر به جنبه‌های مختلف اهمیت زنان و حضور آن‌ها در جامعه پرداخته، همچنین از چاقچور و روبند و مطبخ‌نشینی زنان گله می‌کند و خواهان مترقی شدن بانوان و نقش‌آفرینی آن‌ها در جامعه می‌گردد.
در بخشی از کتاب آمده است:
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ: ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ؟..
ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ: ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺴﺖ. ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻤﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺰﻧﺎﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﻜﻨﻨﺪ، ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺭﻭ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺁﺭﺍﻳﺸﻬﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﺰ ﺑﺸﻮﻫﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﻫﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺳﺮﺯﺩﻩ ﺑﺎﻃﺎﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭﻧﻴﺎﻳﻨﺪ، ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ: ﭘﺲ ﻣﻼﻳﺎﻥ ﭼﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ؟!.. ﭘﺲ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻲ ﺭﺍ ﭼﺮﺍ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؟!..
ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ: ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻼﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﺷﻨﺎﺳﻴﺪ؟!.. ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺳﺘﻪﺍﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻔﺖ ﻣﻲﺧﻮﺭﻧﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﻳﻜﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺸﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﻲﺁﻳﺪ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﺮ ﮔﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺴﻮﻱ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻳﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺩﺷﻤﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺭﻫﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪ. ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻳﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻤﻴﺎﻥ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻧﺪ؟!.. ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﺩﺭﺍﺯ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﻧﻨﻤﻮﺩﻧﺪ؟!.. ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺩﻓﺘﺮﻫﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻜﺸﺎﻛﺶ ﻧﭙﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ؟!.. ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺭﺧﺖ ﻭ ﻛﻼﻩ ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﻨﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻧﺪ؟!..
ﺍﻳﻦ ﻣﻼﻳﺎﻥ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﺎ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺭﺍ «ﺗﻜﻔﻴﺮ» ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ. ﻭﻟﻲ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺪﺑﺴﺘﺎﻥ ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻴﻜﺒﺎﺭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻲ ﺭﺍ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺯﻧﻬﺎ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﻭﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﻲ ﭼﺎﺩﺭﻧﺪ. ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻲﺟﻮﺭﺍﺏ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺁﻥ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺑﺘﻬﺮﺍﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﻫﻤﻪ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺍﺩﮔﺎﻧﺶ ﺍﺯ ﺷﻴﻜﺘﺮﻳﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﻭﺑﺎﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﻧﻴﺰ ﺑﭙﺎ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ.

غروب تیره| مجموعه داستان| نادر هژبری | اجرا : نسیم | انتشارات آوای بوف

دانلود فایل PDF:

دانلود فرمت صوتی:

لینک کتاب در تلگرام:

https://www.youtube.com/c/avayebuf

مجموعه آثار احمد کسروی

——-

کمک به فعالیت های گسترده تر

1 حمایت از فعالیت های نشر آوای بوف

2 از طریق خرید کتاب ها

لیست کتاب های قسمت فروش به مرور اضافه خواهند شد

لطفا با خرید کتاب های انتشارات آوای بوف از ما برای تولید و پخش کتاب های رایگان بیشتر حمایت کنید :

کتابهای  آوای بوف در گوگل پلی

کمک به فعالیت های گسترده تر از طریق خرید کتاب ها

لیست کتاب های قسمت فروش به مرور اضافه خواهند شد

لطفا با خرید کتاب های انتشارات آوای بوف از ما برای تولید و پخش کتاب های رایگان بیشتر حمایت کنید :

AVAYEBUFGOOGLE
کتابهای  آوای بوف در گوگل پلی  

ــــــــــــــ

Google-Play_New-Logos2_books-1

خرید مجموعه کتاب های ما از گوگل پلی  برای کمک به گسترش فعالیت ها

lulu_logo_retina

آدرس این صفحه :
👇

wp.me/s7C3ra-khaharan

One comment

  1. درود اگر امکان داره سیاحت نامه ابراهیم بیگ. نوشته اسماعیل مراغه ای. رو اینجا هم اپلود کنید کتاب بسیار خوبی است در باره دوره قاجار و کنار لینک. نگاهی به در بار مظفر الدین شاه که تو سایت هست بگذارید. البته رو ساندکلاد اد هم هست رادیو اینه آقای داریوش اپلود کرده. .با سپاس

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s