دانلود کتاب صوتی _ اجایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران _ بشراردلریش

jaaygaahe_seeyaaseeie_gholaamaan_dar_taareekhe_iraan_www.Avayebuf.Wordpress.Com

جایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران

نویسنده : بشراردلریش

سال انتشار: ۱۳۹۲

موضوع: بردگان
پژوهشگر مولف این کتاب در اثر خود کوشیده است زمینه های ورود غلامان ( بردگان ) را در دوران پس از اسلام به ساختار قدرت سیاسی نشان دهد و پیامدهای این راهیابی برای ایران و تمدن ایرانی نشان دهد . در دوره ی زمانی این پژوهش که از طلوع اسلام آغاز می شود و با برافتادن دولت ایلخانان مغول پایان می گیرد، پژوهشگر می کوشد تا جایگاه سیاسی و اجتماعی غلامان در عصر حاکمیت سلسله های سامانی ، غزنوی ، آل بویه ، سلجوقی و خوارزمشاهی را بررسی کند . پژوهشگر برای به انجام رسانیدن این پژوهش از منبع های معتبر فارسی و عربی بهره گرفته است . بی گمان این کتاب در فهم روند گسست در تمدن ایرانی ، و مسائلی چون آشفتگی اجتماعی و اقتصادی ایران در قرون وسطا، و روند روبه نابودی محیط زیست و منابع طبیعی در ایران منبعی سودمند است.

 

دانلود فایل صوتی کتابجایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب جایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب جایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب جایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب جایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران بخش پنجم

دانلود فایل صوتی کتاب جایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران بخش ششم

دانلود فایل صوتی کتاب جایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران بخش هفتم

دانلود فایل صوتی کتاب جایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران بخش هشتم

دانلود فایل صوتی کتاب جایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران بخش نهم

دانلود فایل صوتی کتاب جایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران بخش دهم

دانلود فایل صوتی کتاب جایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران بخش یازدهم

دانلود فایل صوتی کتاب جایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران بخش دوازدهم

 

 

85  avaye-buf-telegram

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s