دانلود کتاب صوتی لوتر مردی میان خدا و شیطان _ اثر هیکو ابرمان

photo_2017-12-06_23-50-03.jpg

لوتر مردی میان خدا و شیطان

نويسنده :  هیکو ابرمان

مترجمان  : فریدالدین رادمهر ،  ابوتراب سهراب

ناشر: چشمه

تعداد صفحه: 615

مروري بر كتاب
اندیشه لوتر بر همگان موثر افتاد و دغدغه روشن اندیشان گشت. مسئله دل، معضل بسیاری بعد از او شد پس از او بود كه به سرعت چهره عالم تغییر كرد. مردم از انزوا قصد فضا كردند و از صومعه ها و كلیساها به قصد عمران دنیا بیرون آمدند.

پایه گذار یكی از مكاتب مهم پروتستانیزم است. یعنی نوعی نوگرایی دینی. كه درهمان زمان به گسترش جنگ های خونینی در اروپا منجر شد. در مطالعه تاریخ دین، درس های جانانه نهفته است. مومنان دین نو سینه سپر می كنند تا مومنان دین كهنه بر آن تیر كینه بیندازند و دشنام بگویند و استهزا كنند و افترا زنند.
مرگ او به طور یكسان برای دوست و دشمن، معنایی بیش از به آخر بردن یك زندگی داشت. لوتر، فرزند معدن كار ساده، اگر در جوانی می مرد، زمانه از اندوه و دل شكستگی والدینش خبری برای آیندگان باقی نمی گذاشت و چنین مرگی هم به حساب نمی آمد اما اكنون مرگ او یك قضیه ملی بود. جد لوتر از شهری به شهر دیگر با همراهی محافظان و در نهایت احترام مستقل گشت و برای مراسم تكفین به ویتنبرگ رسید

 

 

دانلود فایل صوتی کتاب  لوتر مردی میان خدا و شیطان بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب  لوتر مردی میان خدا و شیطان بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب لوتر مردی میان خدا و شیطان  بخش سوم

دنلود فایل صوتی کتاب  لوتر مردی میان خدا و شیطان بخش چهام

دانلود فایل صوتی کتاب لوتر مردی میان خدا و شیطان  بخش پنجم

دانلود فایل صوتی کتاب لوتر مردی میان خدا و شیطان  بخش ششم

دانلود فایل صوتی کتاب لوتر مردی میان خدا و شیطان  بخش هفتم

دانلود فایل صوتی کتاب لوتر مردی میان خدا و شیطان  بخش هشتم

دانلود فایل صوتی کتاب لوتر مردی میان خدا و شیطان  بخش نهم

 

دنلود فایل صوتی کتاب لوتر مردی میان خدا و شیطان  به صورت یکجا

 

85  avaye-buf-telegram

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s