کتاب صوتی رستم التواریخ اثری از محمدهاشم آصف

Rostam_Al_Tawarikh-AVAYeBUF-Wordpress-Com

 

رستم‌التواریخ اثری از محمدهاشم آصف از مورخین دوره زندیه و اوایل قاجار است که تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در دوره سلطنت شاه حسین صفوی و استیلای افاغنه و افشاریه و زندیه تا آغاز دوره قاجار را روایت می‌کند.  .

نویسنده کتاب با دو لقب «رستمالحکما» که پدرش به او داده و «صمصام الدوله» که از فتحعلی شاه قاجاردریافت داشته، خود را معرفی کرده‌است.

 

به نوشته سیروس شمیسا: «شاید در ارزش تاریخی رستم‌التواریخ و صحت و سقم برخی از مطالب آن جای چون و چرا باشد اما کلاً فضایی را که ترسیم می‌کند، فضایی حقیقی است. نویسنده خود از نزدیک با جو دربارهای آن دوره آشنا بوده‌است؛ لذا این کتاب برای درک اوضاع اجتماعی سیاسی سده‌های واپسین تاریخ ایران منبع قابل توجهی است».

رستم التواریخ صفحه ۲۵۲ : در آن وقت آن خانه ی میرزا مصطفای مذکور، نشیمن بالیوز انگلیز بود و لرهای بسیار در آنجا هجوم نموده بودند،اموال آنجا را به غارت بردند.بالیوز از راه خوف از درخت بالا رفت، او را به ضرب سنگ از درخت به زیر آوردند و چون بالیوز جوانی بود خوش شکل و شمایل و معشوقیت تمام داشت آن لران بی مروت به زور و ضرب آن قدر با آن دلارام پری سیما طی نمودند که از ضرب عمود های لحمی آن بی تمیزان ،سپر شحمی آن محبوب با نزاکت چاک چاک گردید و در میان خون غوطه ور گردید و نزدیک به هلاکت رسید.در آن حالت آشنایی در رسید و او را از دست لران رهایی بخشید…و تا یک سال تمام جراحان با مهارت به معالجت او پرداختند

دانلود کتاب صوتی

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s