کتاب صوتی وجوه امپریالیسم

Vojooh_Amperialism_AVAYeBUF_Wordpress_Com.jpg

وجوه امپریالیسم

نویسنده :  چارلز رینولدز

مترجم :  سیدحسین سیف‌زاده
ناشر : دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
تعداد صفحات : ۳۱۵
موضوع :  علوم سیاسی
تعداد : ۳۱ عدد فایل صوتی

راوی :  مژده محمدی
, “همراه با توسعه‌ی نفوذ و سلطه‌ی اقتصادی و سیاسی كشورهای سرمایه‌داری، نفوذ و سلطه‌ی فرهنگی این جوامع نیز در جامعه‌ی ایران گسترش، یافت. دامنه‌ی این نفوذ و گسترش را می‌توان علاوه بر زمینه‌های مختلف و متعدد اجتماعی و سیاسی، با توجه به كثرت واژه‌ها و مفاهیمی كه از فرهنگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این كشورها، از جانب بخش عظیمی از روشنفكران ایران در بررسی‌های اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی اقتباس شده و می‌شود به خوبی نشان داد. در این باره شیوه‌ی كار دو گروه از روشنفكران جامعه قابل تامل است. نخست آنان كه واژه‌ها و مفاهیمی را از آثار نظریه‌پردازان جانبدار نظام اجتماعی و شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ـ به طور عمده اروپایی در قرون گذشته و امریكایی در دوره‌ی معاصر ـ در زمینه‌ی مسائل اجتماعی اقتباس می‌كنند و دیگر آنان كه واژه‌ها و مفاهیمی را از آثار نظریه‌پردازان مخالف نظام اجتماعی و شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و جانبداران نظام اجتماعی و شیوه‌ی تولید سوسیالیسم كشورهای مختلف اقتباس می‌كنند. نكته‌ی باارزش در كار این دو گروه آشنایی جامعه‌ی ایران با نظریات متنوع و متضاد در باب امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی است. اما آن‌چه اهمیت دارد این است كه باید درك كرد، امپریالیسم سرمایه‌داری با جلوگیری از صنعتی شدن ایران، خود مانع رشد شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در جامعه‌ی ایران شده است. بنابراین تلاش برای عرضه‌ی تعاریف روشن، دقیق و علمی از واژه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با درك و فهم واقعیات در جامعه‌ی جهانی و ساختار جوامعی مانند ایران، در دوران كنونی، یك ضرورت اجتماعی است. امروزه باید واژه‌هایی مانند آزادی دموكراسی، ملی‌گرایی، طبقه، دولت، حكومت، عدالت‌سپاری از مفاهیم دیگر با درك محتوای اجتماعی ـ اقتصادی نهضت‌های رهایی‌بخش مردم، مستعمرات و كشورهای عقب‌نگه داشته شده، برای خروج در جایی از سلطه‌ی امپریالیسم سرمایه‌داری، در راستای احقاق حقوق بشر و استقرار دموكراسی تعریف شوند و در این تعاریف باید به حكم تاریخ به وحدت ساختاری سیاست فرهنگ یا اقتصاد تكیه نمود. كتاب حاضر شامل مقالاتی است از شاپور رواسانی كه برای بار نخست در نشریه‌ی اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی در فاصله‌ی سال‌های 1372-1384 انتشار یافته‌اند. هدف از تدوین كتاب حاضر، توضیح مفاهیم اجتماعی با توجه به شرایط جهان و جامعه‌ای ایرانی و هم‌چنین تلاشی است برای درك و تشریح ساختار واقعی جامعه‌ی ایران. برخی از موضوعات اصلی این مقالات مشتمل است بر توضیح طبقه‌ی اجتماعی در جامعه‌ی مستعمراتی، مساله‌ی دموكراسی، تعریف جامعه‌ی مدنی، عدالت و…”

 

دانلود فایل صوتی کتاب وجوه امپریالیسم

 

 

85  avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s